PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

Lepení technických plastů


lepidloLepidla na technické plasty

Všeobecné zásady

Seznamte se s výhodami a nevýhodami lepení a zvažte je ve srovnání s jinými spojovacími metodami. Vyplyne-li, že lepený spoj je nejvhodnější spojovací technikou pro Vaše aplikace, použijte návrh lepených spojů, abyste dosáhli nejlepší geometrie pro lepený spoj. Před vlastním lepením proveďte vhodnou přípravu povrchů, které se mají spojit. Následuje výběr vhodného lepidla vzhledem k materiálu a jeho použití; doporučujeme provést několik prototypových spojů a vyzkoušet slepené komponenty přímo v zamýšlených aplikacích. Neváhejte kontaktovat také dodavatele nebo výrobce lepidla, aby Vám poradili s aplikací.

Nikdy nezačněte s lepením ve větším měřítku, aniž by jste provedli praktickou zkoušku.

Přečtěte si bezpečnostní opatření; vždy postupujte podle návodu k použití a podle bezpečnostních předpisů daných výrobcem.
Máte-li potíže s výběrem správného lepidla pro své aplikace, rádi Vám poskytneme odbornou pomoc.

Výhody a nevýhody lepených spojů

výhody:

nevýhody:

Návrh lepených spojů

Lepené spoje jsou vystaveny napěťovým, tlakovým, střižným, odlupujícím nebo rozštěpným silám, často i jejich kombinacím. Lepidla jsou nejodolnější pokud jde o pevnost ve střihu a tlaku, ale vykazují nízkou odolnost při zatížení na loupání a štípání. Dále musí být lepené spoje navrženy tak, aby se tyto štípací nebo loupací síly minimalizovaly nebo zcela vyloučily.

zpusoby lepeni

zatezovani lepeneho spoje

Příprava povrchů

Pevnost lepených spojů je určena přilnavostí použitého lepidla a adhezí mezi lepidlem a povrchem materiálu. Adhezní síly jsou ovlivněny elektrostatickými a chemickými efekty a jako takové velmi závisí na přípravě povrchu. Dobré přilnavosti lze dosáhnout pouze vhodnou přípravou povrchů, zatímco špatná nebo žádná příprava způsobí, že lepený spoj je slabší a způsobí nakonec poruchu.

Je dobrou praxí začít s lepením pokud možno co nejdříve po dokončení přípravy povrchu. Povrchy se připravují jednou z následujících přípravných procedur (uvedených podle vzrůstající efektivnosti s ohledem na pevnost vytvořeného spoje):

V případě rozpouštědlového lepení chemické naleptání materiálu odpadá.

Při použití chemikálií postupujte opatrně, dodržujte bezpečnostní opatření.

ERTALON, ERTALYTE

web icon Lepidlo pro lepení materiálu ERTALYTE

ERTACETAL

1. metoda:

2. metoda:

3. metoda:

web icon Lepidlo pro lepení materiálu ERTACETAL

PC 1000

web icon Lepidlo pro lepení materiálu PC 1000

TIVAR 1000

web icon Lepidlo pro lepení materiálu TIVAR 1000

KETRON PEEK, TECHTRON HPV PPS, PEI 1000, PPSU 1000

Kovy (ocel, litina, slitiny hliníku a mědi atd.)

Výše uvedená příprava kovového povrchu je ve většině případů zcela dostatečná. Je-li však požadována vyšší účinnost vazby lepidla na kovový povrch, lze jí dosáhnout chemickým naleptáním kovového povrchu.

Dřevo

Beton, kámen, keramika

Bezpečnostní opatření

Při použití chemikálií je nutná opatrnost. Za přítomnosti hořlavin je nutný zákaz otevřeného ohně a kouření. Veškeré chemikálie jsou více méně toxické, je tedy třeba vyloučit vdechování, polknutí nebo dotyk s kůží či očima.

jsou hořlaviny. Jejich páry mohou vytvořit explozivní směsi. Je tedy vhodné pracovat s uzavřeným zařízením, ventilací a bezpečným elektrickým zařízením a osvětlením. Vdechování uvolněných par lze zabránit použitím větrání nebo místním odsáváním. Aby se zabránilo doteku s kůží nebo očima, je nutné nosit rukavice a ochranné brýle.

jsou hořlavé, ale jejich páry netvoří explozivní směsi. Vdechování par lze zabránit větráním nebo místním odsáváním. Doteku s kůží a očima zabraňte nošením rukavic a ochranných brýlí. Jsou-li vdechovány páry koncentrované kyseliny sírové a fosforečné, způsobují poruchy dýchání. Ve styku s kůží způsobují popáleniny, přijdou-li do očí, palčivě štípou. Pára nebo mlha se musí odvětrávat nebo místně odsávat. Nošení ochranných oděvů, pryžových nebo plastových rukavic a ochranného štítu na obličej je nezbytné.

Přidávejte kyselinu do vody a nikdy naopak!

nejsou hořlavé látky, ale zůstávají fyziologicky účinné. Vdechování a styku s kůží a očima musí být zabráněno použitím výše popsaných ochranných opatření. Tam, kde jsou použita lepidla, musí být vytvořena obvyklá bezpečnostní opatření, spolu se specifickými směrnicemi týkající se bezpečnosti, vydanými výrobcem lepidla.

Vždy prostudujte bezpečnostní údaje pro použití chemikálie a lepidla.lepidloLepidla na technické plastyVýběr materiálu