PLASTUM Trading s.r.o.

Tel.: 731 771 853

Lepidlo na PET, PC, PE, PP, PMMA, ABS

Lepidlo WELDYX Polyplast

U výrobku WELDYX Polyplast se jedná o dvousložkové strukturální lepidlo na Hybrid-Akrylátové bázi a vyznačuje se mimořádnou stálostí vůči působení vlhkosti. Výrobek je speciálně vyvinut pro strukturální lepení nízkoenergetických materiálů bez potřeby předchozí povrchové úpravy lepených povrchů.

Velikost obalů:

lepidlo weldyx

Vlastnosti výrobku

Příklady materiálů

Vlastnosti pro zpracování

Čas zpracování (při +25°C): cca. 4 – 6 minut
Doba fixace (při +25°C): cca. 100 – 140 minut
Konečná pevnost po: cca. po 8 hodinách
Velikost spáry: 1,0 mm až 3,0 mm

Fyzikální vlastnosti při cca. +25°C (vytvrzený stav)

Barva: krémová
Teplotní odolnost: –40°C až +80°C
Bod vzplanutí: 40°C (při kontaktu s otevřeným ohněm)
Pevnost v tahu: > 13 N/mm2
Protažení: 5 - 10 %
Pevnost ve střihu: < 17 N/mm2

Všeobecné vlastnosti výrobku při +25°C (tekutý stav)

Vlastnost Pryskyřice Tvrdidlo
Viskozita:
(Haake RV20, smykové napětí 60/s)
8.000 – 12.000 mPa.s 28.000 – 35.000 mPa.s
Směšovací poměr: 10 1
Hustota: 1,00 g/cm2 1,05 g/cm2

Bezpečnost a zacházení

Před použitím důkladně prostudujte bezpečnostní listy výrobku. Výrobek používejte pouze v dobře větraných prostorách. V době vytvrzování výrobku se zdržujte mimo oblast vytvrzování. Udržujte kartuš s lepidlem v uzavřeném stavu pokud se nepoužívá. Zabraňte styku s pokožkou a očima. V případě kontaktu s pokožkou, omyjte postižené místo mýdlem a vodou. V případě zasažení oči, vyplachujte vodou 15 minut a vyhledejte lékařskou konzultaci. Udržujte mimo dosah dětí.

Příprava povrchu před lepením

Lepené povrchy musí být suché, čisté bez mastnot, či jiných nečistot. K očištění doporučujeme použít výrobek Průmyslový rychločistič AISR.D400 pro dosažení ideálních výsledků lepení. K očištění použijte doporučený čistící prostředek a vhodnou čistící tkaninu, či vhodnou papírovou utěrku. Po očištění nechte lepené díly 1-2 minuty odvětrat.

Zpracovatelské informace

Natemperujte lepidlo před jeho použitím na teplotu +18°C až +25°C.

Vsaďte kartuši do vytlačovací pistole. Následně odeberte uzávěr z výstupní části kartuše a pomocí pistole vytlačte malé množství lepidla, tak aby došlo k vytlačení případných vzduchových bublin. Na výstupní část kartuše nasaďte směšovací trysku (MXD25/37/50) a vytlačte opět malé množství lepidla, tak aby mohlo dojít vizuální kontrole homogennosti smíseného lepidla. Naneste dostatečné množství lepidla na zamýšlenou plochu a lepené díly spojte. Zafixujte slepené díly, tak aby v průběhu vytvrzování nedošlo k jejich pohybu vlivem vytvrzování. Přílišný fixační tlak na lepené díly může ovlivnit spáru mezi lepenými díly a negativně ovlivnit výsledek lepení. Optimální vrstva lepidla 0,6 až 0,8mm. Pro dosažení optimální spáry mezi lepenými díly použijte vymezovací podložky – pokud je to technologicky možné. Před uvolněním fixace otestujte po stranách spoje jeho dostatečné vytvrzení.

Čištění

V případě potřeby na očištění lepidla v nevytvrzeném stavu použijte výrobek Průmyslový rychločistič AISR.D400. Při čištění mějte na paměti, že čistič nesmí přijít do kontaktu s lepidlem v místech slepených materiálů. Případný kontakt s lepenou plochou bude mít negativní dopad na výsledky lepení. Lepidlo ve vytvrzeném stavu lze očistit pouze mechanicky.

Skladování a skladovatelnost výrobku

Skladovatelnost produktu činí 6 měsíců v originálním neotevřeném obalu od data expedice. Garance skladovatelnosti je platná pouze při skladování v suchém a tmavém prostředí v teplotním rozsahu od +4°C do +8°C. Teplota skladování přesahující +10°C má za následek značné snížení skladovací doby a může vést až nevratnému zničení výrobku. Bezpodmínečně je potřeba chránit obě složky před mrazem.

Důležité upozornění

Tento výrobek je určen pouze pro proškolený personál a jeho použití je na vlastní zodpovědnost. Popsaná doporučení vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Uvedené hodnoty byly stanoveny za kontrolovaných a optimálních podmínek v laboratoři a mohou být použity pouze jako orientační. Skutečná vhodnost výrobku musí být vždy stanovena uživatelem na základě vlastního dostatečného testování v reálných podmínkách a kvalitách používaného materiálu. Společnost GlueTec Industrieklebstoffe GmbH & Co.KG si vyhrazuje právo omezení záruky, kde nebyla dodržena doporučení na provedení dostatečných vlastních testů, či skladovacích podmínek.

Okolní teplota prostředí při lepení pod +18°C prodlužuje čas zpracování lepidla a teplota nad +26°C naopak zkracuje reakční časy lepidla.

Případná použitá automatická zařízení pro nanášení lepidla, musí být vyrobena z ušlechtilé oceli, nebo hliníku. Zamezte kontaktu lepidla s materiály jako: měď, neopren, nitril/BUNA-N.
Lepení PTFE je možné pouze po předchozím ošetření povrchu plamenem.


Použité údaje, zejména návrhy na zpracování a použití výrobků, vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků.
Protože používané materiály mohou být velmi rozdílné a my jejich výběr jakož i pracovní podmínky nemůžeme nijak ovlivnit, doporučujeme z důvodu potvrzení vhodnosti použití výrobku provést dostatečný počet vlastních pokusů. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Povšimněte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.


aplikacni pistole
Aplikační pistole pro kartuše 37 ml

smesovaci tryska
Směšovací tryska pro kartuše 37 ml

Výběr materiálu